Recuperació de conreus per fauna cinegètica

Recuperació de conreus abandonats per crear zones de seguretat contra incendis i creació de zones de devesa per pastures i fauna cinegètica.

En aquests espais s’han alternat zones de devesa total deixant els antics camps a devesa i en altres deixant arbres intercalats de manera que es permet el pas del tractor per realitzar les tasques agrícoles.

En aquestes zones a devesa, es creen espais ideals per a la recuperació de fauna cinegètica com el conill. L’existència d’àrbres enmig del conreu, dona seguretat i protecció als conills i altra fauna que pot ser caçada per aus rapinyaires i afavoreix la procreació i l’alimentació.

Els treballs han consistit en la tala i extracció de l’arbrat i la selecció de la fusta per donar-li la millor sortida al mercat segons correspongui: per a biomassa o per a empreses de serrat de fusta.

En segon lloc, hem passat a l’extracció de les soques i la seva col·locació estratègica als extrems dels camps de manera que la fauna cinegètica hi trobarà refugi per poder criar.

En tercer lloc, s’ha llaurat el terreny preparant-lo per a ser sembrat amb barreja de llavors de diferents gramínies. Finalment s’escampen les llavors i es fan els treballs de refinat del terreny.

La maquinària utilitzada per aquest projecte ha estat: motoserres, tractor amb cabrestant, autocarregador, riper, tractor amb arada i tractor amb sembradora.